حق انحصاری آثار © :

كلیه اطلاعات، محتوا و حقوق دیكشنری‌های این سایت متعلق به ناشران آن بوده و به ثبت رسیده است و مورد حمایت قانون می‌باشد، هر گونه استفاده تجاری و بازرگانی از این دیكشنری‌ها اعم از كپی‌برداری، بازنویسی، خلاصه كردن، ذخیره و ضبط رایانه‌ای، الكترونیكی، لوح فشرده و یا تكثیر به هر صورت دیگر نظیر اینترنت و امثال آن بدون دریافت اجازه نامه كتبی از ناشر اثر، كلا و جزئا ممنوع بوده و قابل تعقیب و پیگرد قانونی است.